Categories
News

สูตรอาหารปั่นผสม อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

สูตรอาหารปั่นผสม อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่พบบ่อยมากในผู้สูงอายุ โรคหลอดเลือดสมอง หรือ เราเรียกกันว่า โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือศัพท์ทางการแพทย์เรียกว่า STROKE ซึ่งโรคหลอดเลือดสมองนี้ มีความรุนแรงสูง แม้ว่าไม่เสียชีวิต แต่ก็จะก่อให้เกิดความพิการในระยะยาว อาจต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่นตลอดชีวิต